FORT BOYARD & TREASURE HUNT – BRAND NEW ENTERTAINMENT FORMAT
A world of games, adventures, challenges, gold, delicious & healthy food at the end of your fun experience
ARE YOU SEEKING ADVENTURE?
We will organize your event in the spirit of the world known Fort Boyard
Question 1
Question 2
Question 3
Question 4
Question 5
Question 6
Answer these 6 questions, get a bonus of up to 42% DISCOUNT, and get acquainted with the pricing!
Tell us more about your occasion, whether it is
How many participants in total?
What’s the participants’ age group?
How about a fantastic food at the end of your adventure?
When’s the event?
Any additional services you’d like to take?
Thanks for filling out the survey. Leave your contact details, one of our staff members will contact you soon to discuss the pricing.
In the meantime, feel free to contact us for any additional questions:
+374 95 155 888
+374 95 155 888
info@fortarena.am
Fort Boyard-Inspired Games: 25/5 Tigran Petrosyan, Davtashen
Sick and tired of clowns and cartoon heroes? Are you in search of adventure? We know how to help you.
It’s great fun for any occasion, including
ՏԱՐԵԴԱՐՁ
BIRTHDAY
ԱՄԱՆՈՐ
NEW YEAR
ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ԱՌԻԹԻ
SCHOOL TRIPS
WEEKENDS
WHY CELEBRATE RIGHT HERE WITH US?
30-ից ավել թիմային, ուժային և ինտելեկտուալ խաղեր More than 30 team-building games about smarts & strength
Ֆորտ Բոյար հիշեցնող խորհրդավոր ինտերիեր Mysterious interior reminiscent of the Fort Boyard
Գանձերի Որոնում բացօդյա արկածային քվեստ Treasure Hunt - an outdoor adventure quest
Ծով ադրենալին, լիքը դռայվ, անմոռանալի ժամանց An adrenaline rush, unforgettable entertainment
Միջնադարյան պղնձյա սպասք, համեղ ուտեստներ Medieval copper tableware, delicious food
Բարձրակարգ սպասարկում Excellent customer service
Contact us to book
+374 95 155 888
+374 95 155 888
info@fortarena.am
Fort Boyard-Inspired Games: 25/5 Tigran Petrosyan, Davtashen
Treasure Island: 1 Acharyan, Botanical Garden